UM Today UM Today University of Manitoba UM Today UM Today UM Today

Academic Jobs News Archive

thumbnail

New academic jobs – February 14, 2024

February 14, 2024 — 
New academic jobs - February 14, 2024

thumbnail

New Academic Jobs – January 17, 2024

January 17, 2024 — 
New Academic Jobs - January 17, 2024

thumbnail

New Academic Jobs – December 13, 2023

December 13, 2023 — 
New Academic Jobs - December 13, 2023

thumbnail

New Academic Jobs – December 6, 2023

December 6, 2023 — 
New Academic Jobs - December 6, 2023

thumbnail

New Academic Jobs – November 29, 2023

November 29, 2023 — 
New Academic Jobs - November 29, 2023

thumbnail

New Academic Jobs – November 22, 2023

November 22, 2023 — 
New Academic Jobs - November 22, 2023

thumbnail

New Academic Jobs – November 8, 2023

November 8, 2023 — 
New Academic Jobs - November 8, 2023

thumbnail

New Academic Jobs – November 1, 2023

November 1, 2023 — 
New Academic Jobs - November 1, 2023

thumbnail

New Academic Jobs – October 25, 2023

October 25, 2023 — 
New Academic Jobs - October 25, 2023

thumbnail

New Academic Jobs – October 18, 2023

October 18, 2023 — 
New Academic Jobs - October 18, 2023

© University of Manitoba • Winnipeg, Manitoba • Canada • R3T 2N2

Emergency: 204-474-9341