UM Today UM Today University of Manitoba UM Today UM Today UM Today

Flag lowered for Margaret Bock

April 17, 2023 — 

The University of Manitoba will be lowering the flag on April 17, 2023 in honour of Margaret (Marge) Bock.

Bock passed away on April 10, 2023.

© University of Manitoba • Winnipeg, Manitoba • Canada • R3T 2N2

Emergency: 204-474-9341