UM Today UM Today University of Manitoba UM Today UM Today UM Today

Global News: Humanitarian aid to Gaza delayed

October 23, 2023 — 
 

Watch here

,

© University of Manitoba • Winnipeg, Manitoba • Canada • R3T 2N2

Emergency: 204-474-9341