UM Today UM Today University of Manitoba UM Today UM Today UM Today

Memoriams News Archive

thumbnail

In Memoriam

January 11, 2021 — 
University of Manitoba alumni In Memoriam listings for 2021

thumbnail

In Memoriam: 2019

December 19, 2019 — 
University of Manitoba alumni In Memoriam listings for 2019

thumbnail

In Memoriam: 2020

December 21, 2018 — 
University of Manitoba alumni In Memoriam listings for 2020

thumbnail

In Memoriam: 2018

January 9, 2018 — 
University of Manitoba alumni In Memoriam listings for 2018

thumbnail

In Memoriam: 2017

January 4, 2017 — 
University of Manitoba alumni In Memoriam listings for 2017

thumbnail

In Memoriam: 2015

February 8, 2016 — 
University of Manitoba alumni In Memoriam listings for 2015

thumbnail

In Memoriam: 2016

September 16, 2015 — 
University of Manitoba alumni In Memoriam listings for 2016

© University of Manitoba • Winnipeg, Manitoba • Canada • R3T 2N2

Emergency: 204-474-9341