UM Today UM Today University of Manitoba UM Today UM Today UM Today

Academic Jobs News Archive

thumbnail

New Academic Jobs – April 24, 2024

April 24, 2024 — 
New Academic Jobs - April 24, 2024

thumbnail

New Academic Jobs – April 17, 2024

April 17, 2024 — 
New Academic Jobs - April 17, 2024

thumbnail

New Academic Jobs – April 10, 2024

April 10, 2024 — 
New Academic Jobs - April 10, 2024

thumbnail

New Academic Jobs – April 3, 2024

April 3, 2024 — 
New Academic Jobs - April 3, 2024

thumbnail

New Academic Jobs – March 27, 2024

March 27, 2024 — 
New Academic Jobs - March 27, 2024

thumbnail

New Academic Jobs – March 20, 2024

March 20, 2024 — 
New Academic Jobs - March 20, 2024

thumbnail

New Academic Jobs – March 13, 2024

March 13, 2024 — 
New Academic Jobs - March 13, 2024

thumbnail

New Academic Jobs – March 7, 2024

March 7, 2024 — 
New Academic Jobs - March 7, 2024

thumbnail

New academic jobs – February 14, 2024

February 14, 2024 — 
New academic jobs - February 14, 2024

thumbnail

New Academic Jobs – January 17, 2024

January 17, 2024 — 
New Academic Jobs - January 17, 2024

© University of Manitoba • Winnipeg, Manitoba • Canada • R3T 2N2

Emergency: 204-474-9341